Privacy

Fotografie

Foto's interieur door Zoomzone! Commercial fotography (www.zoomzone.be).
Foto's exterieur door Véronique Stroobants.
Foto's pagina's 'pers' en 'interieurontwerp' door Dorien Ceulemans voor 'Wonen Landelijke Stijl'.
 

Gebruiksvoorwaarden

Stroobants Consulting Ltd. stelt u deze website (de “Uylenbosch Website”) ter beschikking onder de volgende voorwaarden (“de Gebruiksvoorwaarden”). Gebruik van de Uylenbosch Website impliceert aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden.
Stroobants Consulting Ltd. behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden aan te passen en de aangepaste versie zonder voorafgaande kennisgeving op de Uylenbosch Website te publiceren.

1. Gebruik en Intellectuele Eigendomsrechten
De Uylenbosch Website en de informatie die deze bevat worden gratis ter uwer beschikking gesteld doch zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op de Uylenbosch Website dienen uitsluitend ter informatie.

Alle rechten in de Uylenbosch Website, hierin begrepen de intellectuele eigendomsrechten waaronder de auteurs-en databankrechten, behoren uitsluitend toe aan Stroobants Consulting Ltd.

Alle rechten in de inhoud van de Uylenbosch Website, hierin begrepen de intellectuele rechten waaronder de auteursrechten, behoren uitsluitend toe aan Stroobants Consulting Ltd. of de vermelde derden.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt ertoe, noch zal uw gebruik van de Uylenbosch Website tot gevolg hebben, impliciet noch expliciet, u enig recht of een licentie met betrekking tot de Uylenbosch Website of diens inhoud te verstrekken. Het is u niet toegestaan de Uylenbosch Website of diens inhoud, hierin begrepen de tekst, foto’s, tekeningen, audio en video op enige wijze te reproduceren of te verspreiden zonder de voorafgaande toestemming van Stroobants Consulting Ltd., behoudens de reproductie voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de materialen niet wijzigt, de bron wordt vermeld en alle op de materialen aangebrachte vermeldingen ook op de reproducties worden aangebracht.

Voor vragen in verband met de reproductie van materialen op de Uylenbosch Website kan u met ons contact opnemen (zie ‘contact’ pagina voor adres en contact gegevens).

2. Linking and hyperlink disclaimer
U mag de Uylenbosch Website niet aan andere websites linken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stroobants Consulting Ltd. Op verzoek van Stroobants Consulting Ltd. dient iedere link naar de Uylenbosch Website onmiddellijk te worden verwijderd.

De Uylenbosh Website kan links bevatten naar websites van derden.
Deze links impliceren evenwel niet dat Stroobants Consulting Ltd. enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of uw gebruik ervan. Stroobants Consulting Ltd. heeft geen enkele controle over deze websites en staat niet in voor hun volledigheid, juistheid en veiligheid. Stroobants Consulting Ltd. aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, met betrekking tot websites die u betreedt door het aanklikken van een op de Uylenbosch Website vermelde link. Door dergelijke link aan te klikken verlaat u de Uylenbosch Website en krijgt u – op eigen risico – toegang tot websites van derden waar u zal gebonden zijn door eventueel op deze websites aangebrachte gebruiksvoorwaarden.Van zodra u een van dergelijke webpagina’s van derden betreedt vallen alle handelingen die aldaar worden gesteld binnen het toepassingsgebied van uw relatie met desbetreffende derde. Stroobants Consulting Ltd. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig contract dat u aldaar met die derde zou sluiten en is niet aansprakelijk voor eventuele niet-naleving van de contractuele verplichtingen door desbetreffende derde.

3. Disclaimer
Stroobants Consulting Ltd. is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Uylenbosch Website, noch met betrekking tot de levering of het niet-leveren of de vertraging in de levering van om het even welke dienst in verband met de Uylenbosch Website. Stroobants Consulting Ltd. is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van de Uylenbosch Website.
U begrijpt en aanvaardt dat u de Uylenbosch Website gebruikt op eigen risico en dat Stroobants Consulting Ltd. niet garandeert dat de Uylenbosch Website aan uw vereisten zal voldoen, noch dat deze altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud van de Uylenbosch Website en de diensten die door Stroobants Consulting Ltd. ter beschikking worden gesteld via of in verband met de Uylenbosch Website, worden aangeboden “ZOALS ZE ZIJN” / “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN”. Stroobants Consulting Ltd. verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud van of de diensten die via de Uylenbosch Website ter beschikking worden gesteld. Stroobants Consulting Ltd. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de inhoud van of de diensten die via de Uylenbosch Website worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

4. Aansprakelijkheid
Stroobants Consulting Ltd. noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies aan u of een derde berokkend, hierin begrepen (zonder beperking) elk direct of indirect verlies of directe of indirecte schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens of contracten, ontstaan door of in verband met de Uylenbosch Website, uw gebruik van de Uylenbosch Website, het niet kunnen gebruiken van de Uylenbosch Website of de resultaten van het gebruik van de Uylenbosch Website, hierin begrepen verlies ingevolge aantasting van uw software of data door virussen te wijten aan uw bezoek aan of gebruik van de Uylenbosch Website of schade ingevolge het downloaden van materiaal van de Uylenbosch Website of eraan gelinkte websites.
U verbindt zich ertoe Stroobants Consulting Ltd. en haar medewerkers te vrijwaren van en te vergoeden voor elke vordering, verlies of schade, ongeacht de vorm, te wijten aan uw inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden.

5. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank
Uw gebruik van de Uylenbosch Website en de erin vermelde gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Stroobants Consulting Ltd. behoudt zich het recht voor inbreuken op de Gebruiksvoorwaarden juridisch te vervolgen. Enig geschil in verband met de Uylenbosch Website of uw gebruik ervan zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.
 

Privacy notice

Stroobants Consulting Ltd. hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonsgegevens. De meeste informatie toegankelijk op of via de Uylenbosch Website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval worden uw persoonsgegevens behandeld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden enkel verwerkt met het oog op het verstrekken van de door u gevraagde informatie of diensten. Uw persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden aangewend zonder uw voorafgaande toestemming.
Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om ons in staat te stellen de door u gevraagde informatie en diensten te verstrekken, of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode.
Het is onze doelstelling de door u verstrekte persoonsgegevens redelijkerwijs te beschermen tegen ongewenste toegang en gebruik door derden.
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, aan te passen of te laten verwijderen door een verzoek te richten aan Stroobants Consulting Ltd.
Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd door Stroobants Consulting Ltd. worden gewijzigd.
Bij uw bezoek aan de Uylenbosch Website kunnen er mogelijk cookies worden gebruikt. Cookies zijn deeltjes informatie die op uw computer worden geplaatst om statistische informatie te verzamelen, zoals navigatiepaden, aantal bezoeken en aantal bezoeken per pagina. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens lezen op uw harde schijf. Stroobants Consulting gebruikt deze cookies om te bepalen hoe nuttig u de informatie acht die op de Uylenbosch Website wordt verstrekt en hoe gebruiksvriendelijk de Uylenbosch Website is. Indien u geen cookies via de Uylenbosch Website wilt ontvangen, kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u vraagt of u cookies aanvaardt en u ze kunt weigeren als uw browser deze vraag stelt. U kunt ook cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. U hoeft geen cookies te aanvaarden om de Uylenbosch Website te kunnen gebruiken.
 

Corporate Information

Stroobants Consulting Ltd. is a UK registered private company limited by shares with its registered addres at 180 Pierpoint Building, Millenium Harbour, London E14 8NQ. Companies House registered number ­6034635. VAT number 898 9125 51.